ELTEFESZT 2021 Fesztiválon szervezett nyereményjátékának részvételi feltételei – 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság

Az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. ELTEFESZT 2021 Fesztiválon szervezett nyereményjátékának részvételi feltételei

A részvételi feltételek az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.) (a továbbiakban: Szervező) által az ELTEFESZT 2021 Fesztiválon (Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4.) (a továbbiakban: Fesztivál) szervezett nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a nyertes kiválasztásával kapcsolatos szabályait tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

1. A Nyereményjátékra vonatkozó információk
1.1. A Nyereményjáték szervezőjének adatai
Név: Eurohandball 2022 Nonprofit Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
E-mail cím: [email protected]

1.2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre
A Nyereményjátékban kizárólag a Fesztiválon részt vevő természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki teljesíti az 1.3. pontokban foglalt feltételeket és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

1.3. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele
Szervező a Nyereményjáték konkrét feltételeiről az Esemény helyszínén nyomtatott formában tájékoztatja az Eseményen résztvevő személyeket, valamint a Szervező hivatalos honlapján (www.watchgamesseemore.com) (a továbbiakban: Oldal) elektronikus formában tájékoztatja az Oldal látogatóit.

A Játékosnak regisztrálnia kell magát a helyszínen, melyet papír alapon tehet meg.
A Játékosnak a Nyereményjátékban való részvételhez részt kell vennie a Szervező által megrendezésre kerülő súlypontemelkedést mérő játékon.
A Nyereményjátékban a súlypontemelkedést mérő játék során nemek szerinti megosztásban vesznek részt a Játékosok, valamint Szervező a nyerteseket is nemek szerint díjazza.
A Nyereményjátékra történő jelentkezésnek minősül a súlypontemelkedést mérő játékon való részvétel (a továbbiakban: Jelentkezés).

1.4. Kizárás a Nyereményjátékból
A Nyereményjátékból kizárható:
- aki a Játékszabályzat rendelkezéseit megszegi;
- aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során;
- azok a Jelentkezések, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói.

A Jelentkezés tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Jelentkezést az oldalról eltávolítsa és a Játékost a Nyereményjátékból kizárja.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében (nem életkorából kifolyólag) korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

1.5. A nyeremények
A Nyereményjáték során a súlypontemelkedést mérő játékon teljesített ugrások, és az azok alapján elért pontok jutalmaként az alábbi nyeremények szerezhetők meg, mindkét nemnek azonos módon:
- 1. helyezettnek járó nyeremény: 1-1 db páros (összesen 4 db) napijegy a 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokságra. (a Szervező a nyereményt az 1. helyezést elérő Játékosok e-mail címére juttatja el).
- 2. helyezettnek járó nyeremény: 1-1 db UrbanGo utalvány a Spot More pályára (a nyereményt a Szervező adja át a 2. helyezést elérő Játékosoknak a helyszínen egy utalvány formájában, ami tartalmazza a kuponkódot, melyet az UrbanGo weboldalán tud beváltani).
- 3. helyezettnek járó nyeremény: 1-1 db MOJO fejhallgató (a nyereményt a Szervező adja át a 3. helyezést elérő Játékosoknak).
Bármely három helyezésen kialakult pontegyezés esetén Szervező plusz 1-1 darab nyeremény kiosztását vállalja az arra jogosult Játékos részére.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, - valamint akár azt követően is – a Játékosok oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

1.6. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2021. október 08. 09:00 órától 14:00 óráig tart.

1.7. A nyertes kiválasztása
Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt nemek szerinti bontásban külön-külön ponttáblát alkalmazva a Játékosok közül azokat a Játékosokat választja ki nyertesként, akik a teljesített emelkedésük alapján a három legtöbb pontot gyűjtötték össze, azaz a díjazott három női és három férfi helyezést a súlypontemelkedést mérő játékon összegyűjtött pontok arányában érik el.

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
Szervező a nyeremények nyerteseit személyesen, az Esemény helyszínén értesíti a Nyereményjáték időtartamának lezárulásakor.

2. Nyereményadó
A 2. helyezetteknek járó nyereményhez tartozó (1 db UrbanGo utalvány a Spot More pályára) adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget az UrbanGo Kft. rendezi.

Az 1. és 3. helyezetteknek járó nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

3. Egyéb rendelkezések
A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során. A Nyereményjáték során a lövéserősség-mérő játék használatát minden Játékos saját felelősségére használja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által okozott bárminemű károkozásért. Ezesetben a Játékos saját maga felel az okozott károkért.
A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.
A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről személyesen, az Esemény helyszínén tájékoztatja a Játékosokat.

A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező jelen szabályzatot az Oldalán is közzéteszi. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi az Oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.
2021. 10. 08.
Jegyek