Nyereményjáték szabályzat – Spotify-Mojo – 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság

Nyereményjáték szabályzat - Spotify-Mojo

Az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. Facebook oldalán szervezett nyereményjátékának részvételi feltételei

A részvételi feltételek az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.) (a továbbiakban: Szervező) által a Watch Games. See More. Facebook oldalán (a továbbiakban: oldal) keresztül szervezett nyereményjáték (a továbbiakban együtt: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.
A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

1. A Nyereményjátékra vonatkozó információk

1.1. A Nyereményjáték szervezőjének adatai

Név: Eurohandball 2022 Nonprofit Kft.

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.

E-mail cím: [email protected]

1.2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre
A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki teljesíti a 1.3. pontban foglalt feltételt és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

1.3. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele
Szervező a Nyereményjátékot az oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) teszi közzé. Szervező a Nyereményjáték időtartamáról és konkrét feltételeiről az adott Posztban tájékoztatja az oldal követőit, látógatóit.

1.3.1. Facebook megjelölős Nyereményjáték
A Nyereményjátékban való részvétel alapvetően az alábbi feltétel teljesítéséhez kötött: • adott Poszt alá, kommentben meg kell jelölnie egy ismerőst, akivel elmenne a „Grand Handball Day” elnevezésű eseményre; • vissza kell jeleznie a „Grand Handball Day” eseményre Facebookon az alábbi linken, hogy részt fog enni az eseményen: https://www.facebook.com/events/1014965745738900 .
Egy Játékos a Nyereményjátékban kizárólag 1 (egy) érvényes profillal jogosult részt venni.

1.4. Kizárás a Nyereményjátékból
A Nyereményjátékból kizárható:
- aki a Játékszabályzat rendelkezéseit megszegi;
- aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során;
- azok a Jelentkezések, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói. A Nyereményjáték szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a jelentkezések, kommentek, amelyek különösen, de nem kizárólagosan a részvételi feltétel teljesítése során:
- obszcén szavakat tartalmaznak,
- szexuális tartalmúak,
- sértik a jó ízlést, közerkölcsöt, mások jogait vagy jogos érdekét,
- vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak,
- az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak,
- internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek,
- reklám értékűek,
- a Szervező jó hírnevét sértik,
- sértik valamely harmadik személy szerzői jogát,
- egyéb okból jogsértőek.

A Jelentkezés tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Jelentkezést az oldalról eltávolítsa és a Játékost a Nyereményjátékból kizárja.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében (nem életkorából kifolyólag) korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

1.5. A nyeremények
A Nyereményjáték során a Játékosok között kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények: • 1 (egy) darab Watch Games. See More. egyedi Mojo fejhallgató Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, - valamint akár azt követően is – a Játékosok oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

1.6. A Nyereményjátékok időtartama
A nyereményjáték időtartama: 2021.10.07. 14:00 órától 2021.10.08. 23:59 óráig tart.

1.7. A nyertes kiválasztása
Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött Jelentkezések közül sorsolással határozza meg a Nyereményjáték nyerteseit.

A Szervező által felállított háromtagú sorsoló bizottság jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen 1 (azaz egy) darab nyertes Jelentkezés kerül kisorsolásra.

A sorsolás helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
A sorsolás időpontja: 2021.10.14. 15:00 óra.
A sorsolásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Nyereményjáték teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab nyereményre lehet jogosult.
Szervező a nyeremények nyertesét legkésőbb a sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebookon a kommentre adott válaszban, ahol Szervező megkéri a nyertest, hogy vegye fel Szervezővel a kapcsolatot, amelyhez valamennyi Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés).
A nyertes Játékos a Szervező oldalának vagy hivatalos Facebook oldalának küldött privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a nyeremény átadásához szükséges személyes adatát (teljes név) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a nyeremény átadáshoz szükséges adatait nem adja meg, Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről.
A Nyereményjátékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy a Nyereményjáték lezárulta után ellátogassanak a Szervező oldalára, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget.
Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A nyereményt kuponkód formájában a Szervező adja át Facebook üzenetben, melyet a nyertes a MOJO weboldalán feltöltve jut hozzá.

2. Nyereményadó
A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a felajánló partner rendezi. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

3. Egyéb rendelkezések
A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért. A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről az oldalán tájékoztatja a Játékosokat.

A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező jelen szabályzatot az oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi az oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

A Szervező kizárja a felelősségét a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a www.facebook.com weboldal, illetve az azokat működtető szerver nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver külső támadások esetére. Tehát amennyiben a www.facebook.com weboldalt, illetve az azokat működtető szerver ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook tulajdonosaihoz, illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Nyereményjáték tekintetében a Szervező részére történik.
A Jelentkezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.
2021. 10. 07.
Jegyek