„URBANGO” NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT – 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság

„URBANGO” NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZAT

Az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. Facebook és Instagram oldalain szervezett „UrbanGo” elnevezésű nyereményjátékainak részvételi feltételei

A részvételi feltételek az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.) (a továbbiakban: Szervező) által az Eurohandball 2022 Nonprofit Kft. Facebook és Instagram oldalain (a továbbiakban együtt: oldal) keresztül szervezett „UrbanGo” elnevezésű nyereményjátékainak (a továbbiakban együtt: Nyereményjáték) részvételi feltételeit és a sorsolással kapcsolatos szabályait tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja a részvételi feltételeket és a kapcsolódó adatkezelési feltételeket.

1. A Nyereményjátékra vonatkozó információk

1.1. A Nyereményjáték szervezőjének adatai


Név: Eurohandball 2022 Nonprofit Kft.

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.

E-mail cím: [email protected]

1.2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek köre

A Nyereményjátékban kizárólag Facebook vagy Instagram regisztrációval rendelkező természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki teljesíti a 1.3. vagy 1.4. pontokban foglalt feltételeket és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

1.3. A Facebook-on történő nyereményjátékban való részvétel feltétele

Szervező a Nyereményjátékot a saját hivatalos Facebook oldalán teszi közzé.

Nyerj belépőjegyet az „UrbanGo” legújabb, kézilabda tematikájú pályájára!

A Játék Szervezője a https://www.facebook.com/watchgames.seemore Facebook oldalán egy a kézilabdasporttal kapcsolatos kérdést tesz nyilvánosan posztban közzé 2021. július 16-án. A kérdés megválaszolásához a kézilabdasporttal kapcsolatos alapvető ismeretek és a nyilvános posztban megadott linken elérhető rövid videó tartalmának az ismerete szükséges. A Szervező által közzétett kérdésre Játékos kizárólag a kérdést tartalmazó nyilvános poszthoz fűzött nyilvános hozzászólásban adhat érvényes választ, más módon érvényes válasz nem adható. A válasz érvényességéhez továbbá szükséges megjelölnie a válaszkommentben két másik személyt is. A kérdés megválaszolására a Játékosnak az 1.7. pontban meghatározott időtartamban van lehetősége.

1.4. Az Instagram-on történő nyereményjátékban való részvétel feltétele

Szervező a Nyereményjátékot a saját hivatalos Instagram oldalán teszi közzé.

Nyerj belépőjegyet az „UrbanGo” legújabb, kézilabda tematikájú pályájára!

A Játék Szervezője a https://www.instagram.com/watchgames.seemore oldalán egy a kézilabdasporttal kapcsolatos kérdést tesz nyilvánosan posztban közzé 2021. július 16-án. A kérdés megválaszolásához a kézilabdasporttal kapcsolatos alapvető ismeretek és a nyilvános posztban megadott linken elérhető rövid videó tartalmának az ismerete szükséges. A Szervező által közzétett kérdésre Játékos kizárólag a kérdést tartalmazó nyilvános poszthoz fűzött nyilvános hozzászólásban adhat érvényes választ, más módon érvényes válasz nem adható. A válasz érvényességéhez továbbá szükséges megjelölnie a válaszkommentben két másik személyt is. A kérdés megválaszolására a Játékosnak az 1.7. pontban meghatározott időtartamban van lehetősége.

(a továbbiakban az 1.3. és az 1.4. pontokban szereplő feltételek együtt: Jelentkezés).

1.5. Kizárás a Nyereményjátékból

A nem egyértelmű, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen válasz érvénytelen.

A Nyereményjátékból kizárható:

- aki a Játékszabályzat rendelkezéseit megszegi;

- aki nem valós vagy harmadik személy adatait adja meg a Nyereményjáték során,

- azok a Jelentkezések, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Nyereményjátékban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Nyereményjátékból automatikusan kizárásra.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezőnél dolgozó munkatársak, valamint a Nyereményjáték szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Ezen kívül a Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező viszonteladó partnerei és azok dolgozói.

A Jelentkezés tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Jelentkezéssel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Jelentkezést az oldalról eltávolítsa és a Játékost a Nyereményjátékból kizárja.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében (nem életkorából kifolyólag) korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Jelentkezéseket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Nyereményjátékból kizárhatja.

1.6. A nyeremények

A Nyereményjáték során a Játékosok között kisorsolásra kerülnek az alábbi nyeremények:

- Facebook nyereményjáték alkalmával nyertesenként 1 darab, három nyertes esetén tehát összesen tehát 3 darab, egyenként bruttó 19.000,- Ft értékű „UrbanGo” elektronikus kupon.

- Instagram nyereményjáték alkalmával nyertesenként 1 darab, három nyertes esetén tehát összesen tehát 3 darab, egyenként bruttó 19.000,- Ft értékű „UrbanGo” elektronikus kupon (továbbiakban együtt: „Nyeremény”)

összesen 6 (azaz 6) darab nyeremény kerül kisorsolásra.

Az elektronikus kupon arra jogosít, hogy annak felhasználásával a nyertes kipróbálhatja az UrbanGo kézilabda tematikájú pályáját.

Nyeremény ellenében a szolgáltatást a nyertes részére kizárólag az UrbanGo nyújtja, így a szolgáltatással kapcsolatos minden kötelezettség és felelősség az UrbanGo-t terheli.

A Nyeremény felhasználására és az UrbanGo szolgáltatására vonatkozó információk megismerhetőek a https://urbango.hu oldalon. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjáték időtartama alatt, - valamint akár azt követően is – a Játékosok előzetes értesítése mellett – a nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

1.7. A Nyereményjátékok időtartama

A Nyereményjáték időtartama: 2021.07.16. 14:00:00 (óra/perc/másodperc) órától 2021.07.20. 23:59:59 (óra/perc/másodperc) óráig tart.

1.8. A nyertes kiválasztása

Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt érvényesen beküldött Jelentkezések közül sorsolással határozza meg a Nyereményjáték nyerteseit. A Szervező a https://commentpicker.com/ oldalon található randomgenerátor használatával 3 Facebook-ról kiválasztott, illetve 3 Instagram-ról kiválasztott, összesen 6 (azaz hat) darab nyertes Jelentkezés kerül kisorsolásra.

A sorsolások helyszíne: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. II.emelet

A sorsolások időpontjai: 2021.07.21. 12:00 óra.

A Szervező a nyertes Játékosokat a sorsolást követően a helyes választ tartalmazó hozzászólásukra adott válaszban az elektronikus levélcímük beszerzése érdekében megkeresi, és a Játékos által megadott elektronikus levélcímre elküldi elektronikus kupon formájában a Nyereményt.

A Játékos a Szervező megkeresésére 72 órán belül köteles az elektronikus levélcímét a Szervező rendelkezésére bocsátani, amennyiben ezt nem teszi meg azt a Szervező úgy tekinti, hogy a Játékos a Nyereményre nem tart igényt. A nyertes Játékos ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget.

A Nyeremény átruházható, de készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Nyereményjáték teljes időtartama alatt kizárólag 1 darab nyereményre lehet jogosult.

Szervező a nyeremények nyerteseit legkésőbb a sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 3 (három) munkanapon belül értesíti Facebook vagy Instagram posztban az oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés).

Szervező kizárja a Nyereményjátékból azt a Jelentkezést, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Jelentkezést beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2. Nyereményadó

A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a felajánló partner rendezi. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

3. Egyéb rendelkezések

A Nyereményjátékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét. A Nyereményjátékban való részvétel tétfizetéshez, vásárláshoz nem kötött, így a Nyereményjáték nem minősül a hivatkozott törvény szerinti szerencsejátéknak, az sem engedélyhez, sem bejelentéshez nem kötött. A Szervező tevékenysége nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Szervező nem vállal felelősséget az olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el a Nyereményjátékban való részvétel során.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Nyereményjáték tisztaságáért, jelen részvételi feltételek szerinti lefolyásáért.

A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, erről az oldalán tájékoztatja a Játékosokat.

A Nyereményjátékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Szervező jelen szabályzatot az oldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot indokolt esetben módosítsa. A megváltoztatott szabályzatot azonnal közzéteszi az oldalán, a korábbi szabályzattal azonos helyen és módon.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

A Szervező kizárja a felelősségét a www.facebook.com, illetve a www.instagram.hu weboldalakat, illetve az azokat működtető szerver rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a www.facebook.com, illetve a www.instagram.hu weboldalak, illetve az azokat működtető szerver nem vagy korlátozottan használhatók, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com, illetve a www.instagram.hu weboldalakat, illetve az azokat működtető szerver külső támadások esetére. Tehát amennyiben a www.facebook.com, illetve a www.instagram.hu weboldalakat, illetve az azokat működtető szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjáték során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért vagy harmadik személyek tevékenységéért.

A Szervező minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

A Szervező reklámokban hirdetheti jelen Nyereményjátékot. A Nyereményjátékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzoráltak a Facebook, valamint az Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódnak a Facebook, valamint az Instagram tulajdonosaihoz, illetve üzemeltetőihez. Az adatszolgáltatás a Nyereményjáték tekintetében a Szervező részére történik.

A Jelentkezés beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

Jelen játékszabályzat a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető.

2021.07.16.
Jegyek